Home Informatie Introductieduik Opleidingen Activiteiten


 

Gedragsregels en gedragscodes

voor leden en vrijwilligers van Aqua Fun


Aqua Fun zet zich als duikvereniging in om de duiksport te promoten. Daarbij hoort een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat.


Daarom hebben wij als vereniging voor al onze leden en vrijwilligers (waaronder instructeurs en bestuursleden) een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor alle leden en gedragscodes voor vrijwilligers ter ondersteuning van de uitvoering van de regels.


Gedragsregels voor alle leden

De gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.


Ieder die zich aan de gedragsregels houdt, is welkom bij Aqua Fun.

Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie.


Ongewenste intimiteiten:

1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.


Agressie en geweld:

1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie, geweld of uitdrukkingen die kunnen  worden gevoeld als discriminatie. Zowel in woord als gebaar.

2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet

3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

4. Ik berokken de ander geen schade.

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn medeleden

9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt en meld dit zo nodig bij het bestuur.


Discriminatie:

1. Ik ga met respect om met de ander.

2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.


Gedragscodes voor vrijwilligers

Via de gedragscodes wordt de vrijwilliger gewezen op de wijze waarop gedragsregels van Aqua Fun dienen te worden ondersteund.


1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de leden, en specifiek de minderjarige leden, die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de leden te bejegenen op een wijze die leden in hun waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van leden dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van leden, en specifiek minderjarige leden. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en leden jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

5. De vrijwilliger heeft de plicht leden, en specifiek minderjarige leden, naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die betrokken is, wordt nageleefd.

6. De vrijwilliger spreekt leden die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode/regels.

7. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactpersoon.

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke.

9. Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

10. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten of seksueel misbruik van leden zal het bestuur politie/justitie inschakelen.T.a.v. minderjarige leden (< 18 jaar)

1. een meerderjarige begeleider, bijvoorbeeld ouder of voogd, zal het minderjarige lid altijd begeleiden bij activiteiten van en op de vereniging

2. tijdens zwembadactiviteiten dient de begeleider aanwezig te zijn en toezicht te houden. Zowel tijdens het omkleden (waar gewenst buiten de omkleedruimte) als de volledige tijd dat het minderjarige lid in het zwembad is.Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:

elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren;

en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.);

en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.


Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

  


Deze gedragscode is vastgesteld door het Bestuur van Duikvereniging Aqua Fun d.d. 26 september 2019.


Met ondertekening van deze gedragscode bevestigt de vrijwilliger kennis te hebben genomen van de gedragscode en daarnaar te zullen handelen.
Ondertekening vrijwilliger Namens Bestuur Aqua Fun Naam:


Naam  …………………………………   Naam   ……………………….………


Datum …………………………………   Functie ………………….……………


   Datum  ………………….……………Handtekening                      Handtekening
…………………………………………   ………………………………………….

Download PDF