Home Informatie Introductieduik Opleidingen ActiviteitenVertrouwenscontactpersoon


Elke vorm van discriminerend en/of seksueel getinte aandacht in de vorm van woorden, aanrakingen en daden die je niet plezierig en ongewenst vindt, is niet acceptabel. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, advies of gewoon een luisterend oor.

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het. Op deze pagina vind je daarom alle contactgegevens van de verschillende contactpersonen, contactpunten en plekken waar je naar toe kunt met je verhaal. Ook voor steun en advies vind je hier de juiste contactinformatie.

Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon van Aqua Fun zullen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag handelen conform het protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van de NOC*NSF.


Vertrouwenscontactpersoon Aqua Fun

De vertrouwenscontactpersoon van Aqua Fun is Miny Maas, je kunt contact met haar opnemen via:  vertrouwenscontactpersoon@aqua-fun.nl. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze leden, ouders van jonge leden, instructeurs of bestuursleden die te maken hebben met vragen, vermoedens, meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Miny heeft als vertrouwenscontactpersoon een onafhankelijke rol binnen Aqua Fun en is  daarom ook geen bestuurslid van de vereniging.

De rolbeschrijving van de vertrouwenscontactpersoon vind je hieronder.


Vertrouwenscontactpersoon NOB

Wil je liever praten met iemand die geen relatie heeft met Aqua Fun? Dan kun je contact opnemen met Marieke Wiendels, zij is de vertrouwenscontactpersoon van de NOB. Je kunt bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je bij haar terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zijn altijd privé.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Marieke. Mail naar vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of bel via 0318 – 58 13 08. Marieke biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar een oplossing of antwoord.

De vertrouwenscontactpersoon van de NOB geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent. In dit filmpje wordt uitgelegd wat een vertrouwenscontactpersoon doet.


Centrum Veilige Sport NOC*NSF

Is er sprake van seksuele intimidatie of ander (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? En heb je vragen of twijfels om bijvoorbeeld je verhaal te vertellen? Neem contact op met het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur).


Anoniem contact via SpeakUp

Wil je een melding doen van seksueel overschrijdend gedrag? Dat kan ook anoniem via  SpeakUp. Je kunt kiezen tussen een online melding of telefonisch. Let op: als je belt, krijg je geen medewerker aan de telefoon. Het bericht dat je inspreekt, wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling. Je ontvangt in beide gevallen een persoonlijk meldingsnummer. Je kunt dit nummer gebruiken om de voortgang van je melding te zien.


Chatten met FIER

Fier is bedoeld voor iedereen die ervaringen met grensoverschrijdend gedrag heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Of maak je je zorgen over iemand uit je omgeving? Via FIER kun je (anoniem) je verhaal delen met of een vraag stellen aan een professionele hulpverlener.

Start chatten met FIER hier (open 16:00 – 6:00).


Rolbeschrijving vertrouwenscontactpersoon Aqua Fun


Algemene taakomschrijving

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is contactfunctionaris binnen de Aqua Fun betreffende seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.

Taken van de VCP:

a. eerste opvang/aanspreekpunt

b. doorverwijzen

c. Preventieactiviteiten


Ad a. Eerste opvang:

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:

laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak

bespreekt mogelijke doorverwijzingen

informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de NOB

vult het registratie- en rapportageformulier in


Ad b. Doorverwijzen:

De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.


Ad c. Preventieactiviteiten

De VCP:

profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels worden nageleefd

houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport

draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving

geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.


Randvoorwaarden

De VCP:

is geen bestuurslid

heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur, n.l. de voorzitter van Aqua Fun

wordt door het bestuur gevraagd en voorgedragen tijdens de ALV

is niet inhoudelijk betrokken bij procedures

werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie


Attitude

De VCP:

is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon

geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden

heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid

is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen

heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

Vaardigheden

De VCP:

is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren

kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging

kan reflecteren

kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden

kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving

is in staat mee te werken beleid uit te voeren


Kennis

De VCP:

weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden

heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht

kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie

kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Aanbevelingen

De VCP:

heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen

kan om de vier jaar een VOG overleggen

staat open voor deelname aan intervisie bijeenkomsten binnen/tussen bonden